مقالات اخیر

بيمه نامه باربري داخلي و مسئوليت متصديان حمل ونقل

برای كالاهایی كه از مبادی مختلف به مقاصدی در نقاط مختلف كشور حمل می شوند دو نوع پوشش بیمه ای وجود د

اصطلاحات و مفاهيم بيمه اي اينكوترمز

خریداران و فروشندگان كالاها و به عبارت بهتر واردكنندگان كالا برای ساده شدن روابط و مشخص شدن مسئولیت‌

پوشش ها(کلوزهای) بیمه مسئولیت

یکی ازعوامل مهمی که برمیزان نرخ حق بیمه مسئولیت تاثیر می گذاردکلوزها می باشند کلوزها دربیمه مسئولیت

حق بیمه شخص ثالث

در این مقاله قصد داریم به این موضوع بپردازیم که نحوه محاسبه حق بیمه شخص ثالث چگونه مشخص می شود و موا

مجموعه واژگان بیمه ای

مجموعه واژگان بیمه ای پژوهشکده بیمه

مجموعه واژگان بیمه ای بصورت پی دی اف (PDF) در فایل زیر:

http://www.ecomiran.com/images/30156/dictionary.pdf

 

  A a
رهاسازي، ترك مالكيت abandonment
توانايي ability
غيرمتعارف Abnormal
خطرهای مشدد abnormal risk
تصادم abordage
سايش abrasion
نسخ کردن abrogate
شرط تعجیل در پرداخت acceleration clause
قبولی acceptance
شركت قبول كننده accepting company
ملحقات (كشتي يا كرايه حمل) accessories
حادثه accident
حوادث و امراض مشخص accident and specified diseases
حوادث كار accident at work
مرگ ناشي از حادثه accidental death
غرامت فوت ناشي از حادثه accidental death benefit
تواتر حادثه  . فراواني حادثه accident frequency
[بيمه] حوادث accident insurance
 بيمه حوادث صرف accident only policy
شدت حادثه accident severity
تصادفي accidental
فوت ناشي از حادثه و قطع عضو accidental death and dismembership
علت حادثه accidental means
 آلودگي اتفاقي accidental pollution
استاندارد ريسك هاي همساز (متجانس) accommodated risk standard
بارگيري و يا تخليه كشتي طبق عرف بندر مربوطه انجام گيرد according to the custom of the port
بيمه مطالبات، بيمه ناتواني در جم عآوري حسا بهاي قابل وصول account receivable insurance
مفهوم تعهدي accrual concept
تراكم خطر accumulation of risk
تملك acquisition
كارمزد فروش acquisition commission
هزينه استحصال acquisiton cost
بر اساس ارتكاب عمل act committed basis
فراوانی حادثه accident frequency
محاسبه فنی بیمه actuary
حادثه قهري ، بلايای طبيعي act of god
عمليات دشمنان جامعه act of public enemies
عمليات جنگ act of war
تقصير قابل طرح در دادگاه actionable fault
بيمه اتكايي فعال active reinsurance
قوانين جاريه acts in force
عمليات دشمنان خارجي acts of foreign enemies
ارزش نقدي واقعي actual cash value
تقصير شخصي يا شركت و دخالت در ارتكاب تقصير actual fault or privity
خسارت واقعي acctual loss
خسارت كلي واقعي  ، تلف كلي واقعي actual total loss ATL
ارزش واقعي actual value
واقعی actuarial
حق بيمه رياضي actuarial premium
گزارشات محاسبات بيم هاي actuarial reports
ارزش اكتوئري actuarial value
محاسبه فنی بیمه ، محاسبه نرخ بیمه actuary
بارنامه بر حسب ارزش advalorem bill of lading
الحاقيه addendum
كارمزد اضافي additional commission
مبلغ اضافي كاستني additional deductible
حق بيمه هاي اضافي additional premiums
بيمه نامه قابل تعديل ، بيمه نامه با سرمايه متغير adjustable policy
حق بيمه تعديل پذير adjustable premium
كارشناس و متخصص تعيين خسارت adjuster
تعديل، عمل تسويه حساب adjustment
هزينه تصفيه خسارت adjustment cost
هزينه هاي اداري administrative costs
محكمه امور دريايي admiralty
پيش پرداخت مطالباتي advance calls
 كرايه حمل از قبل پرداخت شده  advance freight
پيش پرداخت حق بيمه advance premium
سفر دريايي adventure
بيمه هوايي aero insurance
گواهينامه affidavit
سند ادعاي خسارت affidavit of claim
شركت وابسته affiliate company
بارنامه affreightment
سن افراد در بدو سال age at beginning of year x
محدوديت سني age  limits
نزديك ترين زادروز تولد   age nearest birthday
محدوديت سني age restriction
حق العمل نمايندگي agency fee
مدير نمايندگان agency superintendent
نماینده مجاز، نماینده agent
اختیارات نماینده agents authority
كل تعهد بيمه گر در بيمه نامه مسئوليت aggregate contractual liability
مازاد خسارت كل aggregate excess
پوشش مازاد خسارت مجموع aggregate excess of loss cover
موافق تنامه مازاد خسارت انباشته aggregate excess of loss treaty
شرط بسط مجموع پوشش aggregate extension clause
كل غرامت قابل پرداخت aggregate indemnity
كل تعهد بيمه گر در بيمه مسئوليت در قبال توليد aggregate products liability
كل مازاد زيان در مدت معين aggregate stop loss
شرط مبلغ بيمه توافق شده agreed amount clause
ارزش توافقي، ارزش توافق شده agreed value
بيمه كشاورزي agricultural insurance
بيمه نامه ماشين آلات كشاورزي agricultural machinery insurance policy
ريس كهاي كشاورزي agricultural risks
شرايط بيمه حمل هوايي كالا air cargo clauses
خسارت هاي هوايي air claims
بيمه بدنه و مسئوليت هواپيما aircraft hull  liability insurance
بيمه هواپيما aircraft insurance
بيمه از دست دادن گواهينامه پرواز aircrew disablement insurance
بيمه نامه سرنشين هواپيما air passengers policy
ريسك و خطرات بهره برداران و گردانندگان فرودگاه airport operations risks
بيمه حمل و نقل هوايي air transport insurance
 بارنامه هوايي air way  bill
قابليت هوانوردي air worthiness
قرارداد معلق و اتفاقي aleatory contract
بازار بي برنامه و متكي بر شانس aleatory market
دشمن خارجي alien enemy
سرعت لازم all dispatch
خطراي تبعي allied peril
یک بسته در هم all  in package
اختصاص سهم اتكايي allocation of the reinsurance
خطرات بیمه دریایی all other perils
شرایط تمام خطر AR all risk
پوشش های تمام خطر all risk covers
بيمه تمام خطر all risk insurance
 بيمه نامه تمام خطر all  risks policy
بوردروي تغييرات alternation bordereau
تغيير بندر مبداء alternation of port of departure
تغييرات بيم هنامه alternations
انتقال ريسك به رو شهاي ديگر  alternative risk transfer
الحاقيه. تغييرات و اصلاحات قرارداد amendments
تصفيه دوستانه خسارت amicable settlement
حق بيمه درخواستي amount of call or premium
مبلغ در معرض خطر amount subject
مبالغي كه بابت كالا و يا آسيب هاي وارده در اثر تغذيه جبران م يشود amount to be made good for cargo lost or damaged
تجزيه و تحليل ساختار پرتفو analysis of the portfolio structure
پوشش حمايتي ancillary cover
بيمه مسئوليت مدني صاحبان حيوانات animals owner liability
مباني تعديل ساليانه annual adjusted basis
 بيمه نامه يك ساله annual policy
حق بيمه ساليانه annual premium
روش نسبي سالانه annual pro rata method
موافقت نامه تمديد ساليانه annual renewal agreement
نرخ حق بيمه متغير سالانه annual sliding scale based premium
مستمري بگير عمر (بازنشستگي) annuitant
مستمري با برگشت حق بيمه annuities with refund of premium
مقرری بیمه عمر، مستمری بیمه عمر annuity
مستمري حتمي بيمه عمر (بازنشستگي) ، پرداخت هاي مستمر معين annuity certain
مستمري حتمي تمام عمر annuity certain life
مستمري خسارت annuity damages
مستمري عمر (بازنشستگي)با وقفه annuity deferred
مستمري به موقع  . مستمري به موقع annuity due
بيمه مستمري آتي تمام عمر annuity immediate life
مستمري عمر (بازنشستگي) اقساطي annuity installment refund
مستمري عمر annuity life
مستمري بازنشستگي annuity retirement
 كرايه منتظره، كرايه حمل ونقل anticipated freight
سود موردانتظار anticipated profit
اصل انتخاب مخالف  . انتخاب مغاير anti selection
خسارت براي هر هواپيما anyone aircraft
براي هر كشتي anyone bottom
مبناي هر خسارت anyone loss basis
هر خطر،هر ريسك anyone risk
هر شناور anyone vessel
وضع ظاهري خوب و مرتب كالا apparent good order and condition
اكتوئر منتخب appointed actuary
شرط تقسيط apportionment clause
تقسيم خسارت (بين بيمه گران مشترك) apportionment of loss
ارزيابي يا تعيين قيمت appraisal
شرط ارزيابي appraisal clause
تعيين مدت زمان مناسب تجربه خسارت appropriate loss experience period
نگهداري appropriation
مجاز، قابل قبول approved
مجاز approved or approved held covered
داوري arbitration
موافقتنامه داوري arbitration agreement
شرط داوري، شرط حكميت arbitration clause
بيمه مسئوليت مدني آرشيتكت ها و مقاطعه كاران architects liability insurance
زيان كلي توافقي arranged total loss
ديون معوق arrears
بازداشت، توقيف، شرط تصرف و توقيف arrest
ورود كشتي به بندر arrived ship
آت شزني و حريق عمدي به قصد خرابكاري arson
آلودگي ناشي از آزبست asbestosis
خفگي asphyxiation
ارزيابي assessment
برآورد خسارت assessment of loss
تبديل ريسك حوادث فاجعه آميز به دارايي assetization of catastrophe risk
ظهرنويسي assignment
انتقال بيم هنامه assignment of policy
نجات و كمك در دريا assistance and salvage
بيمه assurance
بيمه عمر در صورت حيات  . بيمه عمر به شرط حيات assurance on the life
بیمه شده ، بیمه گذار assured
بيمه گر assurer
صندوق مشترك انرژي اتمي و هست هاي atomic pool
شروع نفع attachment of interest
شروع خطر attachment of risk
سن احرازي attained age
گواهي امضاء attestation
شرط تصديق تعهد attestation clause
پوشش خودبخودي automatic cover
پوشش بيمه فوت و از كارافتادگي در سوانح رانندگي automatic death and disability coverage
درب حريق بند خودكار automatic fire barrier
كسور حق بيمه به صورت اتوماتيك automatic premium deduction
وام خودبخودي حق بيمه automatic premium loan
شرط ابقاء خودبخودي automatic reinstatement clause
آب پاش هاي اتوماتيك  . خاموش كنند ههاي خودكار automatic sprinkler
فسخ خودبخودي automatic termination
بيمه اتومبيل در مقابل خسارات ناشي از تصادف automobile collision insurance
بيمه اتومبيل در مقابل خسارات ناشي از آتش سوزي automobile fire policy
بيمه اتومبيل به صورت گروهي automobile fleet policy
بيمه اتومبيل automobile insurance
بيمه رانندگي اتومبيل ديگران automobile insurance driver other cars
بيمه اتومبي لهاي كراي هاي automobile insurance hired cars
بيمه اتومبيل در مقابل خسارات ناشي از دزدي automobile theft insurance
خسارت جزئي،قاعده نسبي،ميانگين  average
كارشناس تصفيه خسارت ،كارشناس تعيين خسارت،تعديل كننده خسارت  ارزياب average adjuster
كارشناس تصفيه خسارت (كالا) average agent
ضمانتنامه زيان همگاني،سند يا تعهدنامه خسارت، تعهدنامه، ضمان تنامه خسارت average bond
قاعده نسبي  . شرط پرداخت نسبي خسارت average clause
ميانگين ميزان خسارات احتمالي average expected loss amount
ضمانتنامه ، تعهدنامه average guarantee
پرداخت خسارت جزئي بدون توجه به فرانشيز average irrespective of percentage
ميل متوسط به بيمه average propensity to insure
ميانگين نرخ average rate
نرخ متوسط جبران average rate of compensation
اظهاريه اي كه توسط كارشناس تصفيه خسارت تهيه شده و جزئيات مربوط به سهم الشركه از زيان همگاني، خسارت و هزينه هاي زيان همگاني را ارائه مي دهد average statement
زيان خاص average unless general
تعهد صريح مندرج در بيم هنامه كه كاربرد فرانشيز يا مازاد را در مورد خسارت جزئي تصريح می کند average warranty
شركت بيمه هواپيمايي و ساير رشته ها با مسئوليت محدود aviation and general insurance company limited
بيمه هوايي aviation business
شرط هوايي aviation clause
بيمه بدنه هواپيما aviation hull insurance
بيمه هواپيما ، بيمه باربري هوايي aviation insurance
قوانين بيمه هواپيما و خسارات aviation law and claims
بيمه مسئوليت مدني متصديان حمل ونقل هوايي  . بيمه مسئوليت هواپيما aviation liability insurance
بيمه حوادث شخصي هواپيمايي aviation personal accident
خطرات هوايي aviation risks
بيمه هواپيما aviation underwriting
اجتناب avoidance

 

تماس با ما

آدرس

شریعتی-بالاتر از سه راه طالقانی- جنب بانک ملت- ساختمان 272- طبقه پنجم - واحد 16

تلفن

021-66733637

021-66732402

0938-7799314