مقالات اخیر

بيمه نامه باربري داخلي و مسئوليت متصديان حمل ونقل

برای كالاهایی كه از مبادی مختلف به مقاصدی در نقاط مختلف كشور حمل می شوند دو نوع پوشش بیمه ای وجود د

اصطلاحات و مفاهيم بيمه اي اينكوترمز

خریداران و فروشندگان كالاها و به عبارت بهتر واردكنندگان كالا برای ساده شدن روابط و مشخص شدن مسئولیت‌

مجموعه واژگان بیمه ای

مجموعه واژگان بیمه ای پژوهشکده بیمه

حق بیمه شخص ثالث

در این مقاله قصد داریم به این موضوع بپردازیم که نحوه محاسبه حق بیمه شخص ثالث چگونه مشخص می شود و موا

پوشش ها(کلوزهای) بیمه مسئولیت

یکی ازعوامل مهمی که برمیزان نرخ حق بیمه مسئولیت تاثیر می گذاردکلوزها می باشند کلوزها دربیمه مسئولیت مدنی شرایطی هستندکه به بیمه نامه اضافه شده و پوشش هایی را به بیمه نامه می افزایدکه همین اضافه پوشش منجر به افزایش نرخ حق بیمه و افزایش تعهدات بیمه گران خواهند شد . حال به بررسی کلیه کلوزهایی که تاکنون در صنعت بیمه مطرح شده و بیمه گران نسبت به فروش آن اقدام می نمایند، می پردازیم.

    پوشش شماره(1)دیه دوم كاركنان:

درصورت خرید این پوشش چنانچه بیمه گذار از سوی دادگاه به پرداخت مبلغی بیش از یك دیه كامل محكوم گردد، بیمه گر پرداخت آنرا حداكثر تا میزان مشخص شده در بیمه نامه جبران می نماید.

    پوشش شماره (2)محل اقامت و ماموریت های خارج از كارگاه كاركنان:

در صورت خرید این پوشش مسئولیت بیمه گذار برای صدمات جسمانی ( فوت و نقص عضو و هزینه های پزشكی ) كاركنان در ماموریت های خارج از كارگاه در شمول تعهدات بیمه گر می باشد.

كاركنانی برای ماموریت های خارج از كارگاه بیمه می باشند كه یا اسامی آنها به طور كتبی توسط بیمه گذار اعلام و جزء لاینفك بیمه نامه گردیده باشد و یا بیمه گذار قبل از اعزام پرسنل به ماموریتهای خارج از كارگاه حكم ماموریت آنها را به بیمه گر ارسال و تاییدیه بیمه گر را دریافت نموده باشد، در هر حال صدمات جسمانی ( فوت و نقص عضو و هزینه های پزشكی ) كاركنان ناشی از حوادث وسائل نقلیه موتوری استثناء است.

    پوشش شماره (3) اماكن وابسته به كارگاه:

در صورت خرید این پوشش مسئولیت بیمه گذار برای صدمات جسمانی كاركنان در اماكن وابسته به كارگاه مانند رستوران ، حمام ، سالن ورزشی و ... در تعهد بیمه گر می باشد.

    پوشش شماره(4)ایاب و ذهاب كاركنان:

در صورت خرید این پوشش مسئولیت بیمه گذار برای صدمات جسمانی( فوت و نقص عضو و هزینه های پزشكی ) كاركنان در حین ایاب و ذهاب با سرویس ایاب و ذهاب طرف قرارداد با بیمه گذار در تعهد بیمه گر می باشد.

    پوشش شماره (5) حوادث وسائل نقلیه موتوری جهت کارکنان:

در صورت خرید این پوشش، بر خلاف بند دوم از ماده 2 شرایط عمومی بیمه نامه، مسئولیت بیمه گذار برای صدمات جسمانی( فوت و نقص عضو و هزینه های پزشكی ) كاركنان، ناشی از حوادث نقلیه موتوری به شرح ذیل در تعهد بیمه گر می باشد:

    حداكثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه از مبالغ مندرج در بیمه نامه تجاوز نخواهد كرد.
    در صورتی كه وسیله نقلیه عامل حادثه متعلق و یا در اختیار بیمه گذار بوده و دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد، تعهدات بیمه گر محدود به مازاد تعهدات بیمه نامه مذكور میباشد. در صورت عدم وجود بیمه نامه شخص ثالث، بیمه گرتعهدی در قبال پرداخت خسارت نخواهد داشت.
    پوشش شماره (6) مسئولیت پیمانكاران فرعی:

در صورت خرید این پوشش مسئولیت پیمانكاران فرعی كه اجرای بخش یا بخش هایی از پروژه را به عهده دارند، در قبال صدمات جسمانی ( فوت و نقص عضو و هزینه پزشكی ) وارده به كاركنان بیمه گذار و پیمانكار بیمه میگردند.

    پوشش شماره (7) مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور:

در صورت خرید این پوشش،مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور برای صدمات جسمانی کارکنان برای موضوع مورد بیمه تحت پوشش می باشد وبیمه گر خسارت وارده را جبران می نماید.

    پوشش شماره (8) پرداخت خسارت بدون رای دادگاه:

در صورت خرید این پوشش مسئولیت بیمه گذار ناشی از فوت ، نقص عضو دائم اعم از كلی و جزئی كاركنان، بدون رای دادگاه به شرح زیر جبران میگردد:

    غرامت فوت بر اساس سرمایه مندرج در بیمه نامه و یا معادل ریالی ارزانترین نوع دیه رایج، هر كدام كه كمتر باشد محاسبه میگردد.
    غرامت نقص عضو براساس نظریه پزشك معتمد بیمه گر تعیین میگردد.

در صورتی كه بیمه گذار و یا زیان دیده نسبت به نظر پزشك معتمد بیمه گر معترض باشند ، موضوع در كمیسیونی متشكل از پزشك منتخب بیمه گر، پزشك منتخب بیمه گذار و یك نفر پزشك به انتخاب پزشكان مزبور مطرح و نظر اكثریت اعضای كمیسیون برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود. غرامت نقص عضو بر مبنای درصدها و دیات مشخص شده بر طبق قانون اسلامی ویا معادل ریالی ارزانترین نوع دیه رایج، هر كدام كه كمتر باشد محاسبه میگردد .

 توضیح آنكه : در هنگام پرداخت خسارت ارائه گزارش كارشناس رسمی دادگستری مبنی بر مقصر بودن كارفرما الزامی است .

    پوشش شماره (9) جبران هزینه های پزشكی كاركنان بدون اعمال تعرفه :

در صورت خرید این پوشش، هزینه های پزشكی كاركنان تحت پوشش بیمه نامه بدون اعمال تعرفه و بر اساس صورتحسابهای بیمارستانی جبران میگردد.

    پوشش شماره (10)مطالبات ماده66تامین اجتماعی:

در صورت خرید این پوشش مطالبات سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی از بیمه گذار بابت هزینه های مربوط به معالجه، غرامت، مستمری و غیره تعیین شده به لحاظ فوت، نقص عضو، بروز جراحت و بیماری كاركنان را بر اساس مفاد ماده 66 قانون تامین اجتماعی جبران میگردد.

    پوشش شماره (11) حوادث شخص بیمه گذار،كارفرما،پیمانكار،ناظر،مشاور:

در صورت خرید این پوشش صدمات جسمانی وارد به شخص بیمه گذار،كارفرما،پیمانكار،ناظر و مشاور در اثر خطرات مورد بیمه فقط در محل مورد بیمه با رعایت سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه جبران می گردد.

 

    پوشش شماره (12) صدمات جسمانی وارد به اشخاص ثالث:

در صورت خرید این پوشش،مسئولیت بیمه گذار برای جبران صدمات جسمانی وارد به اشخاص ثالث ناشی از اجرای پروژه مورد بیمه در تعهد بیمه گر می باشد.

    پوشش شماره(13) مابه التفاوت افزایش دیات:

در صورت خرید این پوشش،پرداخت خسارت با توجه به مابه التفاوت افزایش دیات برای غرامت فوت و نقص عضو كاركنان تا یك،دو و سه سال(متناسب با درخواست بیمه گذار در فرم پیشنهاد)تعدیل خواهد شد.

    پوشش شماره(14) پرداخت غرامت دستمزد روزانه كاركنان:

در صورت خرید این پوشش چنانچه كاركنان بیمه گذار در اثر حوادث ناشی از مسئولیت بیمه گذار در بیمارستان بستری شوند غرامت دستمزد روزانه آنها از روز چهارم و حداكثر تا روز چهاردهم به میزان دستمزد واقعی روزانه كاركنان و حداكثر تا سقف 100.000ریال به ازای هر روز پرداخت می گردد.

در هر صورت كل پرداخت بیمه گر بابت این پوشش در طی دوره بیمه وبرای مجموع كاركنان از مبلغ 10.000.000ریال تجاوز نخواهد كرد

بدیهی است چنانچه غرامت مذكور توسط سازمانهای دیگری پرداخت گردد این شركت تعهدی در پرداخت خسارت ندارد.

    پوشش شماره(15) حوادث غیر مرتبط با فعالیت بیمه شده:

در صورت خرید این پوشش مسئولیت بیمه گذار برای صدمات جسمانی كاركنان ناشی از حوادث غیر مرتبط با فعالیت بیمه شده در محدوده مكانی تحت پوشش بیمه نامه در تعهد بیمه گر می باشد.

    پوشش شماره(16) افزایش 20% تعداد كاركنان:

در صورت خرید این پوشش افزایش كاركنان حداكثر تا بیست درصد تعداد اظهار شده در پرسشنامه اولیه ولو اینكه اعلام نشده باشد مورد پذیرش بیمه گر خواهد بود.

کلمات کلیدی

بیمه مسئولیت - بیمه مسئولیت پارسیان - کلوزهای مسئولیت - پوشش های اضافی مسئولیت - بیمه کارفرما در قبال کارکنان - کلوز بیمه کارفرما -

تماس با ما

آدرس

شریعتی-بالاتر از سه راه طالقانی- جنب بانک ملت- ساختمان 272- طبقه پنجم - واحد 16

تلفن

021-66733637

021-66732402

0938-7799314